نمونه یک

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

نام نمونه:

کارتن و جعبه کفش تایماز

تعداد نمونه ها :

کارتن : 2 نمونه

جعبه : 2 نمونه

توضیح:

مجتمع کارتن سازی ترمه بمدت 6 سال است که با شرکت تولیدی کفش تایماز همکاری دارد . این همکاری به این صورت است که در هفته تعداد 500 کارتن و 5000 جعبه در این مجموعه به سفارش تایماز تولید شده و به استفاده می رسد.

ترمه و تایماز :

0
تعداد کارتن در هفته
0
سال همکاری
0
تعدا جعبه در هفته